Съобщения

ПОКАНА

За свикване на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел - Пловдивско певческо дружество  "Ангел  Букорещлиев " ЕИК 115332387


Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПЛОВДИВСКО ПЕВЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " АНГЕЛ БУКОРЕЩЛИЕВ" на основание чл.24 от Устава на Сдружението  насрочва  общо    събрание на Сдружението  на 25.09.2023 г. от 18.00ч., на адреса на Сдружението гр. Пловдив,  п.к. 4000, р-н Централен, ул. Ангел Букорещлиев 18а при следния дневен ред:

1. Актуализация на списъчния членски състав и приемане на новопостъпили заявления за членство.

2.Обсъждане и актуализация на размер на членския внос.

3. Обсъждане и актуализация на възнаграждението на диригента и корепетитора.

4. Други.

12.09.2023 г.

 

                                Председател на Сдружението:....................

                                                             Илиян Тиганев