Съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 04.01.21 г. на основание чл.24 от Устава на ППД " А. БУКОРЕЩЛИЕВ " Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружението на 06.02.2021 г.  от 18.00 ч. в сградата на дружеството, на ул. " А. Букорещлиев " 18.

Дневен ред :

1. Отчет на дейността и финансов отчет.

2. Избор на нов председател и нов Управителен съвет.

3. Други.

 

Председател :

Александър Георгиев 

Членове:

1. Славка Минева

2. Борис Мирчев

3. Славка Топлева 

4. Надежда Караиванова 

При липса на кворум, на осн.чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага а 1 час и се провежда от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно, незвисимо от броя на присъстващите членове.

04.01.21г.                               От УС на ППД " А. Букорещлиев"